Vítkovická světýlka

Kdy: 3. 11. 2020 v 17:00 hod.

Děti a rodiče budeme čekat na ulici Lidické u vchodu do Sadu Jožky Jabůrkové. Společně se projdeme sadem a vydáme se kolem pošty, dále Jeremenkovou ulicí směrem ke kostelu, kde bude celá akce zakončena slavnostním ohňostrojem. Ohňostroj budeme sledovat od pergoly.7

___________________________________________________________________

Norské fondy

Základní škola Šalounova se zapojila do výzvy Norských fondů s názvem Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících. Naši učitelé společně s psychology vytvořili projekt: Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností pedagogů vedoucí k destigmatizaci ohrožených dětí mladšího školního věku.

Cílem projektu je příprava a realizace preventivních a intervenčních aktivit zaměřených na dětskou populaci, konkrétně na děti mladšího školního věku (6 -11 let, resp. 7 -12 let).

Cílem projektu je také snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí mladšího školního věku, a to pomocí realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt, diagnostiku a efektivní intervenci. Projekt se zaměří na opatření k posilování a systemizaci spolupráce mezi jednotlivými odbornostmi, které se angažují v péči o duševní zdraví, a aktivit na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví u nezletilých, resp. dětí mladšího školního věku.

___________________________________________________________________

Zahájili jsme nový školní rok

V úterý 1. září Základní škola Šalounova opět ožila. Zahájili jsme nový školní rok 2020/2021. Slavnostní přivítání našich prvňáčků, ale i jejich rodičů, vzhledem k deštivému počasí, se konalo v tělocvičně. Zde všechny přivítal a drobné dárky dětem předal pan Richard Čermák, starosta městského obvodu Vítkovice. Kromě dárků si děti odnesly i krásné šerpy, které jim budou tento slavnostní okamžik připomínat.

V průběhu prázdnin se také vylepšovalo prostředí školy. Zmodernizovali jsme a vybavili další učebnu – vymalování, pokládka linolea, nový nábytek, interaktivní tabule a nezbytná výzdoba třídy. Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole líbilo.

___________________________________________________________________

Notebooky pro Šalounku

Ve spolupráci statutárního města Ostravy a jednou z největších společností v Ostravě Tieto obdržela Základní škola Šalounova pět notebooků, které budou sloužit žákům nejen v rámci distanční výuky, ale i v běžné školní výuce. Za tento dar děkujeme.

___________________________________________________________________

Den skautingu

aneb jak přežít v přírodě byl název projektového dne pro žáky ze Základní školy Šalounova. Pan Radovan Rafaj, nejen náš učitel, ale i aktivní skaut připravil se svými oddílovými kolegy poučné a zábavné dopoledne pro 265 žáků z 5. až 9. ročníku. Žáci se sešli v parku Jožky Jabůrkové v Ostravě – Vítkovicích, kde byli rozděleni do skupin a na čtyřech stanovištích získávali nejen informace ze života skautů, ale měli možnost vyzkoušet si např., jak se bydlí ve stanu, jak rozdělat oheň a uvařit si jednoduché jídlo, nebo co obsahuje krabička poslední záchrany. Pro všechny žáky to byl nevšední zážitek a už se těší na další projektový den. Tento projektový den byl financován z peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy.

___________________________________________________________________

Upozornění pro žáky, rodiče a zaměstnance školy

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví  je nošení roušek povinné ve společných prostorách školy (chodby, šatny, WC). V učebnách školy a školní družiny je používání roušek pouze dobrovolné (pokud nestanoví MŠMT  případně MZdr. jinak).

___________________________________________________________________

Milí prvňáčci, vážení rodiče

srdečně Vás všechny zveme 1. září do místní tělocvičny, kde proběhne "pasování prvňáčků". Vzhledem k situaci prosíme rodiče o dodržování hygienických předpisů a použití vlastní roušky (pouze rodiče). Děkujeme za pochopení.

Dopis pro prvňáčka

___________________________________________________________________

Organizace výuky  v týdnu od 1.9.2020  do  4.9.2020

1. 9. 2020

8:00 – 8:45

celá škola

2. 9. 2020

8:00 – 9:40

8:00 – 11:40

1. ročník

2. – 9. ročník

3. 9. 2020

8:00 – 9:40

8:00 – 11:40

1. ročník

2. – 9. ročník

4. 9. 2020

8:00 – 10:45

8:00 – 11:40

1. ročník

2. – 9. ročník

___________________________________________________________________

Školní družina v provozu od 2.9.2020

Plný provoz školní družiny bude zahájen ve středu 2.9.2020, v úterý 1.9.2020 školní družina v provozu nebude. Obědy dětem objednávejte od 2.9.2020.

___________________________________________________________________

Informace pro rodiče k zahájení školní výuky od 1. 9. 2020

Základní škola zahajuje svou činnost od 1. 9. 2020 v 8:00 hodin

 • Při nástupu do školy není zapotřebí žádné potvrzení o desinfekčnosti.

 • V současné době nejsou zapotřebí roušky.

 • Škola disponuje dostatečným množstvím desinfekčních prostředků.

 • Bude se provádět plošná desinfekce rukou žákům několikráte denně.

 • Ve škole bude několikrát denně probíhat úklid společných prostor a provedena desinfekce ploch, kterých se dotýká více osob.

 • Učebna výpočetní techniky bude po každém použití desinfikována.

 • Není možné, aby si žáci v šatnách ponechávali jakékoliv osobní věci.

 • Zamezí se pohyb cizích osob ve škole. Pokud Vaše návštěva bude nezbytně nutná, prosím, dopředu se dohodněte s pracovníkem školy, kterého chcete navštívit.

 • Pokud bude Vaše dítě mít infekt (kašel, rýma…), nemůže chodit do školy. V případě, že jej budete do školy přesto chtít dát, budeme vyžadovat potvrzení od lékaře, že dítě může být v kolektivu.

 • Pokud je dítě alergik, astmatik a kašel, či rýma je běžným projevem, je nutno donést potvrzení od lékaře, aby dítě nebylo vyloučeno z kolektivu.

 • Pokud by se Vaše dítě, či Vaši blízcí ocitli v karanténě z důvodu nemoci Covid 19, prosím, sdělte toto neprodleně třídnímu učiteli, či vedení školy.

 • Pokud nastanou jakékoliv změny týkající se provozu školy či pobytu žáků ve škole, budete o nich ihned informováni.

Dopis ředitele školy

___________________________________________________________________

Informace k platbě za družinu a stravování

Po přihlášení do školní družiny, který bude probíhat ve dnech:

pátek 28.08.2020 nebo v pondělí 31.08.2020 31.08.2020 od 8:00 - 12:00 h.  se dostavte na sekretariát školy,  na budovu Halasova, kde Vám bude přidělen variabilní symbol pro platbu za dužinu. Cena za družinu je stanovena na 100,- Kč za každý měsíc. Pokud bude Vaše dítě chodit na obědy a ještě jste nezaslali přihlášku ke stravování, podáte i přihlášku ke stravování a obdržíte pokyny k objednávání obědů.

Kontakt: Lenka Źidková

tel. č.: 736 764 041 nebo 596 614 537

___________________________________________________________________

Informace pro budoucí prvňáčky

Pokyny týkajcí se přihlášky ke stravování, jeho placení, plnění povinností strávníka a placení za školní družinu si můžete přečíst pod následujícím odkazem.

Více info

___________________________________________________________________

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/21 bude probíhat v pátek 28.8.2020 a v pondělí 31.8.2020 od 8:00 do 12:00 hodin. 

___________________________________________________________________

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Dne 24.6.2020 v 15:00 hodin se budou konat třídní schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáčků 1. tříd. Účast je bez dětí.

___________________________________________________________________

Předávání vysvědčení

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN ze dne 12. 6. 2020 se bude dne 30. 6. 2020 od 8:00 hodin předávat vysvědčení žákům ZŠ dle předem stanoveného rozpisu takto:


1.    Žákům, kteří se nezúčastňují výuky, bude třídní učitel předávat vysvědčení dne 30. 6. 2020 ve třídě pouze v případě, že žák před prvním vstupem do budovy školy předloží na konkrétní den Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které musí být podepsané zákonným zástupcem.

2.    Žákům, kteří se zúčastňují probíhající výuky a toto prohlášení již odevzdali, bude třídní učitel předávat vysvědčení dne 30. 6. 2020 ve třídě.

3.    Vysvědčení žáků, kteří se nezúčastňují výuky a nepředloží na konkrétní den Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, si bude moci zákonný zástupce vyzvednout na sekretariátu školy (na ulici Šalounova) ve dnech 1 – 3. 7. 2020 v době od 8:00 do 12:00 hodin.

4.    Čestné prohlášení si lze vyzvednout na sekretariátě školy denně od 8:00 do 14:00.

Celý dokument

___________________________________________________________________

Vratky přeplatků za družinu a vyúčtování stravného - upřesnění termínů

Výplata vratek v hotovosti proběhne 25. 06. 2020 – 26. 06. 2020 v čase 8:00 - 14:00 h.

Více info 

___________________________________________________________________

Nástup 2. stupně

Seznamte se s informacemi týkající se nástupu žáků 2. stupně do školy od 8. 6. 2020. Jedná se o možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020.

Více info

___________________________________________________________________

Vratky přeplatků za družinu a vyúčtování stravného

Přeplatky za družinu (úhrada za období od 01.04.2020 - 30.06.2020), které vznikly neúčastí dětí za nouzového stavu, Vám budou vráceny zpět v období od 22.06.2020 - 26.06.2020 na bankovní účty, ze kterých jste poplatek uhradili.

Zůstatky na stravném budou vráceny všem strávníkům. Přeplatky poukážeme v období od 22.06.2020 - 26.06.2020 na bankovní účty, ze kterých provádíme inkaso stravného.

Zálohy stravného na září 2020 budou inkasovány 20. srpna 2020.

V případě vratek přeplatků za družinu a zůstatků na stravném, které nám byly poukázány v hotovosti, jsme stanovili termín na vrácení od 22.06.2020 do 26.06.2020 a to na sekretariátu ul. Šalounova.

Celý dokument 

___________________________________________________________________

Jednotné termíny přijímacích zkoušek 2019/2020  

8.6.2020 - žáci 9. ročníku
9.6.2020 - žáci 5. ročníku

Dokument MŠMT

___________________________________________________________________

Obnovení výuky v ZŠ

Vážení rodiče,

na základě postupného rozvolňování opatření, které vydala vláda ČR se od 11.5.2020 umožní příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9.ročníků, od 25.5.2020 pak je umožněn přístup žákům 1. - 5. ročníku. Prosím rodiče, pokud tak ještě neučinili, aby dali svým třídním učitelům ve známost, zda-li žák nastoupí, či nenastoupí do školy, a to nejpozději do 10.5.2020.Škola se musí řádně na tuto mimořádnou situaci připravit. Na Vaše časté telefonické dotazy Vám sděluji, že je toto rozhodnutí pouze na Vás zákonných zástupcích, zda-li své dítě do školy pošlete či nikoliv.
K tomuto mimořádnému stavu škola již zpracovala základní informace, které najdete na webu školy, rovněž zde najdete formuláře, které se musí vyplnit a předat pedagogickému pracovníkovi školy dne 25.5.2020, nebo 11.5.2020 - pouze 9.ročník. (čestné prohlášení, telefonní číslo)

Pokud dítě nebude vybaveno nejméně 2 rouškami a igelitovým sáčkem k odkládaní použitých roušek, nedodání čestného prohlášení první den nástupu do školy,  nebude žákovi do školy umožněn přístup.

V případě, že  budete požadovat pro děti pobyt v družině, potřebujeme vědět, v jakém čase. Pobyt v družině mohou využívat pouze družinové děti.

Čestné prohlášení a prohlášení k telefonnímu číslu si můžete vyzvednout i na sekretariátu školy denně 8 – 14 hodin.

Ochrana zdraví a provoz školy     Telefonní číslo    Čestné prohlášení

___________________________________________________________________

Hodnocení žáků za 2. pololetí

Nově v sekci Čím žijeme/Školní rok 2019/20

___________________________________________________________________

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

Zveřejňujeme seznam žáků přijatých do 1.ročníku školního roku 2020/2021 - viz. příloha.

___________________________________________________________________

Výuka od 25. května 2020

Bude možná osobní přítomnost žáků I. stupně formou školních skupin. Účast žáků bude nepovinná a bude probíhat formou skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině. Z důvodu zabezpečení těchto skupin i z hlediska organizačního, ale hlavně ochranného a  bezpečnostního, prosím kontaktujte  své třídní učitelé, zda Vaše dítě nastoupí, nebo nenastoupí do školy dne 25. 5. 2020. Děkuji.

I nadále v rámci ochrany bude probíhat distanční forma výuky. Ohledně vytvoření skupin budete v předstihu informováni. 

 

Mgr. Jaromír Šedý, MBA
ředitel školy

___________________________________________________________________

Velikonoční fotosoutěž

Vyhlašujeme fotosoutěž pro všechny naše školáky a školačky z obou budov na téma: „Velikonoční krášlení a škádlení“. Neváhej a ulov tu nejkrásnější fotku z Vašich Velikonoc. 

Více zde.

___________________________________________________________________

Info pro zaměstnance i rodiče

Ve čtvrtek 9.4.2020 zůstanou obě budovy školy uzavřené pro všechny zaměstnance a veřejnost.

___________________________________________________________________

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 je vydáno opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy tentokrát budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Rodiče mohou navštívit ředitelství školy v pracovních dnech od 1. dubna do 30. dubna 2020 od 8:00 do 14:00.

Vzhledem k celorepublikové situaci a blížícím se zápisům do 1.tříd si Vám, respektive Vašim rodičům budoucích prvňáčků, dovoluji nabídnout online konzultace, které je nasměrují a vybaví praktickými radami a možnostmi, jak mohou dítě rozvíjet a doma s ním pracovat hravou formou, co mohou ještě před nástupem do 1.třídy vylepšit a jakým způsobem, na které oblasti by bylo vhodné se zaměřit. Součástí konzultace jsou materiály, které obdrží v elektronické podobě.

Kompletní informace o zápisu    Online konzultace

Dokumenty ke stažení:

Zápisní list    Dotazník     GDPR    Žádost o přijetí    Žádost o odložení docházky


___________________________________________________________________

Info o samostudiu

Vážení rodiče, milí žáci,

sledujte prosím rubriku "Čím žijeme/Školní rok 2019/20", kde budou zveřejňovány podrobnosti o možnostech samostudia.

Děkujeme.

___________________________________________________________________

Škola v přírodě

Vážení rodiče, z důvodu situace v ČR - nouzový stav se nebude konat plánovaná škola v přírodě a částka zaplacená rodiči bude vrácena bankovním převodem.

Děkujeme za pochopení.

___________________________________________________________________

Koronavirus: otázky a odpovědi, psychohygiena, tipy na vzdělávání

      

 ___________________________________________________________________

 

K vyhlášení nouzového stavu

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu.

___________________________________________________________________

Jak se v tomto období chovat

___________________________________________________________________

Žádosti o ošetřovné

Škola potvrzuje  rodičům žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení (školy). Potvrzení se vydává denně na sekretariátu školy na adrese Ostrava Vítkovice, Šalounova 56 a to v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Přímý link zde:

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/

___________________________________________________________________

Obědy

Žádáme rodiče, aby svým dětem odhlásili obědy.

___________________________________________________________________

Mimořádné opatření

___________________________________________________________________

Provoz sekretariátu

Po dobu uzavření škol z důvodu koronaviru bude provoz sekretariátu školy omezen - denně od 8:00 do 14:00 hodin.
___________________________________________________________________

Zrušení výuky do odvolání

S účinností od 11.03.2020 do odvolání je výuka na naší škole zrušena.

Vláda rozhodla o uzavření základních, středních a vyšších odborných škol z důvodu šíření koronaviru. 

Pro další informace sledujte prosím školní web a "Bakaláři".

Děkujeme za pochopení.

___________________________________________________________________

Lyžařský kurz - info

Na základě rozhodnutí MŠMT  se mohou ozdravné pobyty a lyžařské kurzy, které již probíhají,  dokončit.

Mgr. Jaromír Šedý, MBA
ředitel školy

___________________________________________________________________

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

dovolujeme si připomenout, že s platností od 7. března 2020 je v platnosti nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, podle nějž jsou všechny osoby, které se navrátí po tomto dni z pobytu na území Itálie do České republiky, povinny bezprostředně po návratu oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, email, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Lékař následně rozhodne o karanténě v délce 14 dnů.

___________________________________________________________________

Den otevřených dveří

___________________________________________________________________

Prázdninový provoz sekretariátu

Ve dnech 10.02. až 14.02.2020 je sekretariát pro žáky ZŠ Halasova přemístěn na budovu ZŠ Šalounova, a to vždy od 8:00 - 12:00 hodin.

___________________________________________________________________

Chřipkové prázdniny 7.2.2020

V pátek jsou vyhlášeny chřipkové prázdniny, je nutné odhlásit obědy. Děkujeme za pochopení.

___________________________________________________________________

Uzavření sekretariátu 4.2.2020

Z důvodu školení bude sekretariát ZŠ Halasovy uzavřen. Děkujeme za pochopení.

___________________________________________________________________

Šalounka kreslí a maluje - výstava výtvarných prací

V únoru bude ZŠ Šalounova vystavovat v místní městské knihovně povedené výtvarné práce svých žáků. Srdečně zveme širokou veřejnost k jejich zhlédnutí.

___________________________________________________________________

Konzultační hodiny speciálního pedagoga

Středa od 13:00 do 14:30 h.

___________________________________________________________________

Provoz sekretariátu

Z důvodu školení bude sekretariát na ZŠ Halasova dne 21.01.2020 uzavřen.

Děkujeme za pochopení.  

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

Ředitelské volno

Dne 12. a 13. 12. 2019 je vyhlášeno pro žáky z důvodu školení ředitelské volno.

Děkujeme za pochopení.

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

Rozsvícení vánočního stromku

Vážení rodiče, přátelé školy a milí žáci,

rádi bychom vás pozvali na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince 2019 v 17:00 h na vítkovickém Mírovém náměstí. Součástí tohoto večera bude i mikulášská nadílka. Poukázku na mikulášský balíček v hodnotě 50,- Kč  si děti mohou zakoupit ve škole u svých třídních učitelů v termínu od 21. 11. 2019 do 29. 11. 2019.

Těšíme se na společné setkání.

___________________________________________________________________

Beseda s rodiči

Beseda pro rodiče o tom, jak pomoci svému dítěti se začátkem školní docházky.

 ___________________________________________________________________

Sdělení

Vážení rodiče,

za den stávky bude absence dětí omluvena automaticky.

27.11. nebude den otevřených dveří, ukázkové hodiny proběhnou 20.11. do 10:45 h.

Děkujeme.

___________________________________________________________________

Dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019

___________________________________________________________________

Stávka

Vážení rodiče, zaměstnanci ZŠ Halasova se připojují ke stávce učitelů a dne 6. 11. 2019 nebude na této budově probíhat výuka. Jelikož nebude v provozu ani školní družina a jídelna, je vhodné si odhlásit obědy, aby dětem nepropadly. Třídní schůzky a konzultace pro rodiče dne 6. 11. budou přesunuty na jiný termín.

Děkujeme.

___________________________________________________________________

Halloweenský lampiónový průvod

Dne 7. 11. 2019 pořádá ÚMOb Ostrava-Vítkovice "Halloweenský lampiónový průvod". Žáci obdrží vstupenky zdarma ve škole, případně přímo na místě konání. Součástí vstupenky je kupón na občerstvení.

Jste srdečně zváni!

___________________________________________________________________

Beseda s rodiči

Beseda pro rodiče o tom, jak pomoci svému dítěti se začátkem školní docházky

(6.11.2019, 16:00 h., 1.A).

___________________________________________________________________

Noc vědců!

Noc-vedcu-1.jpg
V pátek, 27. 9. 2019, se naše škola zúčastnila ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích Noci vědců. Je to akce, která velmi zajímavým způsobem dává lidem příležitost poznávat vědu hravou a zábavnou formou. My jsme se byli podívat na pásmo vystoupení s pokusy, které předváděli studenti ostravských středních škol. Akce se nám líbila a těšíme se na další ročník.

___________________________________________________________________

Šalounka přivítala prvňáčky

V pondělí 2. září usedlo poprvé do školních lavic 78 prvňáčků a 15 dětí do předškolního ročníku. A protože nástup do školy je určitě pro každého člověka přelomovým životním okamžikem, předalo vedení Městského obvodu Ostrava - Vítkovice, v čele s paní starostkou Radomírou Vlčkovou, našim prvňáčků drobné dárky. Kromě dárků si děti odnesly i krásné šerpy, které jim budou tento slavnostní okamžik připomínat.

Text: Mgr. Jaromír Šedý, MBA, ředitel školy

Prvnaci-1.jpg
Galerie

___________________________________________________________________

Rytmix 3

Srdečně zveme k televizním obrazovkám !!!
Termín vysílání pořadu, kterého se zúčastnili žáci prvního stupně bude 18.9.2019.
Televizní producent děkuje za skvělou spolupráci.

___________________________________________________________________

Organizace 2.9.2019

Zápis do školní družiny pro šk. rok 2019/2020 bude probíhat od 6:00 do 12:00 hodin.
Provoz školní družiny od 6:00 do 12:00 hodin.
Výdej obědů na SŠ AHOL od 10:30 do 11:30 hodin.

___________________________________________________________________

Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků

___________________________________________________________________

Rómský jarmark

Dovolte, abych Vás jménem vítkovické pobočky Knihovny města Ostravy srdečně pozvala na Romský jarmark, který se ve spolupráci s panem Miroslavem Červeňákem bude konat dne 6.9.2019 od 15 do 17 hodin.

Můžete se těšit jak na působivá vystoupení tanečních souborů, tak na výstavu romské kultury, která bude ke shlédnutí v prostorách galerie naší pobočky. Bude nám velkou ctí, budeme-li moci přivítat na této akci i Vás.


Jitka Lukšová

vedoucí pobočky Vítkovice

___________________________________________________________________

Vyhráli jsme Hello Games!!!

Dne 15.5.2019 se naše škola zúčastnila soutěže Hello Games a v konkurenci 19 škol v soutěži Zábavná matematika, vyhrál nádherné 1. místo žák 4.A třídy Kryštof Kandalík. Odysea mysli - tato týmová disciplína byla o zručnosti a kreativitě, logickém myšlení a hlavně o spolupráci celého týmu - 3.A Kristínky Čermákové, 4.A Sofie Škorničkové, Kryštofa Kandalíka 5.A Dominika Poláška a Daniela Vojtka.  Bylo z toho úžasné 2. místo.

A nakonec to nejlepší: Celkově jsme v konkurenci 19 škol skončili první!!!  Dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Také si domů odnesly krásné dárky v hodnotě až 1000,- Kč.

IMG_20190515_083859.jpg
Galerie

 

 

Pro zobrazení výsledků klikni zde

Video z akce

Dotazník

___________________________________________________________________

Mobilní aplikace Bakaláři

V mobilní aplikaci Bakaláři je nutné se pro správné fungování programu odhlásit (3 tečky nahoře v pravém rohu / odhlásit), znovu najít školu ZŠ Šalounova v nabídce škol (Ostrava / Vítkovice / ZŠ Šalounova) a zadat heslo.

Děkujeme za pochopení.

___________________________________________________________________

Roztančíme Halasovou s „Rytmixem“

Milí žáci, rodiče, přátelé!

Dovolte, abychom se pochlubili, že jsme jako škola byli zařazeni do tanečního programu „Rytmix“, který můžete shlédnou v české televizi na „D“. Žáci prvního stupně si nacvičí dopředu choreografii, kterou pak společně s tanečníky natočí v prostorách naší školy. Termín vysílání nám pak bude sdělen později, až bude vše připraveno. Budeme vás informovat!

Žáci už se na své vystoupení pečlivě připravují!

Velký den, kdy k nám česká televize přijede, bude 27.6. 2019.

Natáčení začne nejdříve ve 13:00 hod. a bude trvat přibližně 3 až 4 hodiny, proto s tím prosím počítejte a termín si napište do kalendáře!

Podrobnější informace vám budou sděleny v půlce června. Moc se na to těšíme, tak nám držte palečky.

Učitelky, vychovatelky a žáci „Halasáci“

____________________________________________________________________

Zápis do nultého ročníku pro školní rok 2019/20

____________________________________________________________________ 

Na ZŠ Šalounova si hrají předškoláci na školu

   Středy odpoledne, počínaje 10. dubnem 2019, patří naše ZŠ předškolákům. Budoucí školáci tak mají jedinečnou možnost seznámit se hravou formou nejen se školním prostředím a budoucími pedagogy. Tři již proběhlé lekce navštěvuje pravidelně přibližně patnáct předškoláčků.

   Společně jsme se už věnovali grafomotorickým cvičením s říkankou, hráli jsme si s čísly, modelovali z plastelíny, zpívali si, pracovali s interaktivní tabulí, a taky se společně pořádně nasmáli, a zahnali tak počáteční obavy. Kromě pracovních listů už sbírají některé děti pochvalná razítka a dokonce i jedničky! Společně se ještě můžeme těšit na angličtinu s panem učitelem Pavlem Johannou, malování, skotačení v tělocvičně a mnoho dalšího.

   Naše setkávání ukončí 12. června 2019 ukázková hodina. Tímto bude umožněno také rodičům nahlédnout pod pokličku naší školy.

Těšíme se na vás.

Mgr. Šárka Krčmářová, učitelka

IMG_20190424_152410_compress_50.jpg
Galerie____________________________________________________________________

ODISKY prvňáčkům zdarma

____________________________________________________________________

Přijatí žáci do 1. ročníku 2019/2020

____________________________________________________________________

Velikonoční soutěž

Od 1.4.2019 mohou žáci ZŠ Halasova nosit své výrobky do soutěže 
"O nejlepší velikonoční výrobek".
Své výrobky mohou děti nosit do 15.4.2019.
Výstava těchto výrobků je umístěna  v 1. patře školy.
 

Výsledky velikonoční soutěže:

1.místo -  Karolína Jeziorková  4. A

2.místo -  Dominik  Šebela   5.A

3.místo - Johanka Lahká  1.A

                  Kristýna Čermáková  3.A

                      David Kacíř    5.A

IMG_20190416_114103.jpgGalerie

____________________________________________________________________

Třídní schůzky

třídní schůzky se budou konat 17. 4. 2019.

15:30   1. stupeň

16:00   2. stupeň

____________________________________________________________________

Škola v přírodě

Do sekce "Čím žijeme" byl přidán odkaz "Škola v přírodě", kde Vás budeme informovat o aktuálním dění v Karlově pod Pradědem.

Pozor letní čas

Návrat ke škole 31. 3. 2019 přibližně 11:30 (Pozor! Změna času! 11:30 nového času.) Buďte prosím dochvilní, určitě byste nechtěli, aby Vaše dítě po takto dlouhém odloučení na Vás čekalo. 

Prosíme rodiče o účast min. 15 minut před plánovaným návratem.

____________________________________________________________________

Celostátní přehlídka dětských recitátorů 2018/2019

____________________________________________________________________

Provoz školní družiny od 18. do 29.3. 2019

ranní provoz od 06:00 do 07:40 hod.
odpolední provoz  od 11:40 do 15:00 hod.

____________________________________________________________________

 

Testování IQ Mensou ČR - přihláška

Mensa pořádá ve vaší škole testování IQ, které slouží kvyhledávání nadaných dětí.
Test je neverbá|ní a nevýaduJe předchozÍ zna|osti, proto zjišťuje skutečnou úroveň
zejménal logického myšlení a dokáže oddhalit nadání i tam, kde tomu např. škotní výsledky
neodpovídají.
Mensa je mezinárodní organizací podporující rozvoj nadaných dětí. V České republice je
zřizovatetem Mensa gymnázia pro nadané, organizuje soutěž Logická olympiáda, zakládá
kluby nadaných dětí a herní kluby, pořádá dny plné her, letní pobytové a příměstské kempy,
nebo setkání členů a příznivců Dětské Mensy.
Testování ve škole je za snížený poplatek 15o Kč. Informaci o výsledku považuje
Mensa za důvěmou a dostane ji pouze zákonný zástupce testované osoby poštou, do
dvou týdnů po testování nebo emailem v kratší době. Prosíme, vyplňte
uvedenou přihlášku a ZÁROVEŇ PŘIHLASTE dítě elektronicky na
www.mensa.cz/testovani-iq. Vyplnění elektronické přihlášky minimalizuje chyby při
doručování výsledků aje podmínkou pro zalání výsledku emailem.

Testování proběhne 12.3.2019 od 9:00 v budově na ul. Halasova. Přihlášky odevzdávejte do 7.3. třídním učitelům.

Děkujeme.

___________________________________________________________________

Vítkovický rarášek

Základní škola Šalounova 56 ve spolupráci s Komisí školství a kultury při ÚMOb Ostrava -Vítkovice Vás zve na recitační soutěž.

___________________________________________________________________

Odpolední kroužek

____________________________________________________________________

Nepřítomnost

Po dobu nemoci paní učitelky Toškové ji bude zastupovat paní učitelka Šinkorová. Děkujeme za pochopení.

____________________________________________________________________

Den otevřených dveří

____________________________________________________________________

Ukázkové hodiny

____________________________________________________________________

Kocour-v-botach-1.jpg
Na ZŠ Šalounova - Halasova máme opět vítěze

Ve výtvarné soutěži pořádané SVČ Ostrčilova zvítězila se svým Kocourem v botách žákyně 2. A, Maruška Pěkníková. Téma soutěže znělo "Klobouky a botičky vpřed". Maruščin vítězný obrázek, stejně jako všechny ostatní, si můžete prohlédnout v galerii "Oběma očima" ve SVČ na ul. Ostrčilova.

Marušce gratulujeme a dalším malířům děkujeme za účast.

____________________________________________________________________

Elektronický stravovací systém

____________________________________________________________________

 Pozvánka na vánoční jarmark

____________________________________________________________________

To jsme my

____________________________________________________________________

Pozvánka na vánoční tvoření

 

Vstupenky si děti mohou zakoupit u třídních učitelů za 30 Kč.

____________________________________________________________________

Výsledky certifikovaného testování žáků - angličtina

____________________________________________________________________

Rozsvícení vánočního stromku a mikulášská nadílka

Časový harmonogram akce

____________________________________________________________________

Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, Ostrava-Vítkovice zve rodičovskou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

28. listopadu 2018 od 15:00 do 17:00 hodin

____________________________________________________________________

Ukázkové hodiny

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že plánované ukázkové hodiny zatím nebudou uskutečněny z důvodu negativního ohlasu rodičů.

____________________________________________________________________

100 let Československa na ZŠ Halasova

P1030531.jpg
Nostalgie, emoce, také minulost a historie, to vše jsme mohli zažít 26. 10. 2018 i na naší škole, a to prostřednictvím projektového dne, kdy jsme si společně s žáky připomněli významný den oslav 100 let Československa.  Do projektu se zapojili jak všichni žáci naši školy, tak rodiče prvních a druhých tříd. Ti přispěli spoustou věcí a předmětů, z kterých jsme pak vytvořili unikátní expozici. Na výstavě nechyběly kočárky, oblečení, boty, nebo staré desky, panenky či žehličky. Žáci tak mohli vidět, jak a s čím si kdysi naše babičky a prababičky hrály a s čím pracovaly. Také jsme si připomněli, čím je tento den výjimečný a proč ho slavíme. Nakonec každá třída vytvořila svůj symbolický strom, lípu. Každý žák tak nakreslil jeden list na znamení 100 let vzpomínek a 100 let historie…

____________________________________________________________________

...Halloween a my...jak to bylo...

P1030581.jpg

 

 

 

 

Pozvánka  

 Ve středu 31.10., 14:30 - 17:00.

____________________________________________________________________

Žákovský parlament

Dne 8. 10. 2018 proběhly volby do žákovského parlamentu. Zástupci tříd, 4. – 9. ročník, volili svého předsedu, místopředsedu a tiskového mluvčího. Předsedou byla zvolena Tereza Dobešová z 7. ročníku, volba místopředsedy proběhne v listopadu a tiskovým mluvčím byl zvolen Filip Varkoček z 7. ročníku.Žákovský parlament se bude scházet jednou měsíčně. Bude se podílet na tvorbě lepšího prostředí ve škole, a to formou akcí sportovního či společensky kulturního zaměření.Od spolužáků ve třídách i učitelů bude sbírat informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit.
____________________________________________________________________

Vánoční focení

Vážení rodiče, přicházíme s nabídkou vánočního focení, které si můžete objednat na lístcích obdržených od třídních učitelů na třídních schůzkách dne 07.11.2018. Termín focení bude upřesněn.

 

Náhled 

____________________________________________________________________

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

____________________________________________________________________

Podpora společného vzdělávání

____________________________________________________________________

Kroužek informačních a komunikačních technologií